Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

AIR WICK aromātiskie kociņi White Flowers 25ml

AIR WICK aromātiskie kociņi White Flowers 25ml

6.32€ bez PVN
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 258608
EAN: 5900627073751
Iepakojumā: 5
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 4/14/2025
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi

Aromātiskie kociņi.
Pateicoties rotangpalmas stublāju īpašībām uzsūkt aromātu un to ilgstošā periodā izplatīt, aromātiskie kociņi gādās par spirgtu, dabai radniecīgu aromātu līdz pat četru nedēļu garumā.
Jūs ne tikai varēsiet baudīt burvīgo aromātu, kas ieskaus māju, bet ar slaidajiem kociņiem elegantajā flakonā papildināt arī tās dizainu. Atskrūvējiet pudelīti un noņemiet vāciņu. Uzvelciet cimdus un ar pirkstu izspiediet disku no vāciņa iekšpuses. Uzskrūvējiet vāciņu atpakaļ. Ievietojiet stiebrus flakonā un novietojiet uz stabilas virsmas. Nenovietojiet uz pulētām, krāsotām un plastmasas virsmām. Izlīšanas gadījumā nekavējoties noslaukiet virsmu ar mitru drānu.

UZMANĪBU!
Satur: 3-Butoksipropān-2-olu; 2-Metil-3-(p-izopropilfenil)propionaldehīdu; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehīdu; 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehīdu; Citronellolu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H315 Kairina ādu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu.
P332 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
EUH208 Satur: 2-Metil-3-(p-izopropilfenil)propionaldehīdu; Butilfenilmetilpropionālu; Citrālu; dl-Citronellolu; 2,4-Dimetil-3-cikloheksēn-1-karboksialdehīdu; p-terc-Butildihidrokanēļaldehīdu; Geraniolu; cis-3-heksenilsalicilātu; delta-1-(2,6,6-Trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-onu; 3-fenilbutanālu; Fenilacetaldehīdu; Eigenolu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:AIR WICK
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):47 g