Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

BREF pro nature grapefruit tualetes bloks,3*50g

BREF pro nature grapefruit tualetes bloks,3*50g

5,45€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 952569
EAN: 9000101360493
Iepakojumā: 9
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 30.01.2026
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Meklējat iespēju, kā uzturēt jūsu tualetes tīrību un svaigumu pie katras ūdens nolaišanas reizes? Bref Pro Nature tualetes bloks novērš kaļķakmens veidošanos, nodrošina tīrīšanas putu veidošanos, kā arī aizsargā pret netīrumiem un sniedz papildu svaigumu jūsu tualetes podam. Veidots no 100% otrreizēji pārstrādātas un pārstrādājamas plastmasas* un 100% otrreizēji pārstrādāta un pārstrādājama kartona, tas nodrošina dabīgu svaiguma sajūtu un sniedz atsvaidzinošu greipfrūta aromātu. Vienkārši ievietojiet produktu tualetes podā un pielāgojiet to ūdens plūsmai. *bez piedevām.
"Produkts gatavs lietošanai. Iekariet zem Jūsu tualetes poda apmales,
kur ūdens plūsma ir visspēcīgākā."
Brīdinājums: H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH208 Satur Tetrahydrolinalool; Limonene D. Var izraisīt alerģisku reakciju
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
 P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):150 g
Zimols:BREF