Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

PERWOLL Black veļas mazgāšanas kapsulas doy-pack,(32MR)

PERWOLL Black veļas mazgāšanas kapsulas doy-pack,(32MR)

5,50€ bez PVN
Cena: 12,23€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 951392
EAN: 9000101575828
Iepakojumā: 5
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 28.09.2024
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Mīlestība un Rūpes par drēbēm ar Perwoll Renew & Care Caps.
Atklāj Perwoll Renew & Care Caps – mūsu labākās rūpes par krāsainiem tumšiem viegli lietojamā veidā. 3 nodalījumu formula iedarbojas 3 veidos: tā atdzīvina krāsu spožumu, nogludina šķiedras un piešķir Jūsu drēbēm smalku aromātu. Tai pat laikā tā nodrošina maigu Perwoll tīrību, ko Tu jau pazīsti.
Šī veļas tīrīšanas līdzekļa iepakojums ir radīts no 50% pārstrādātas plastmasas, kura ir pilnībā pārstrādājama (ja etiķete tiek noņemta), kā arī Perwoll Renew & Care Caps kapsula ir 3 reizes kompaktāka, nekā Perwoll šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis; kapsulas apvalks ir 100% šķīstošs ūdenī un pilnībā bioloģiski noārdāms.
Uzmanību!
H315 Kairina ādu
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību
P501 Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:PERWOLL
Valsts:Serbija
Neto svars (g):475 g