Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

TIRET TURBO cauruļu tīrīšanai 500ml

TIRET TURBO cauruļu tīrīšanai 500ml

6,20€ bez PVN
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 257006
EAN: 5997321741833
Iepakojumā: 12
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 30.03.2025
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi

Spēcīgi bieza želeja cauruļu aizsērējumu likvidēšanai un dezinfekcijai.
Tiret želeja ātri izšķīdina organiskas izcelsmes aizsērējumus, piemēram, matus un taukvielas. Biezā konsistence iedarbojas ātrāk nekā šķidrums, jo caurplūst ūdenim un iedarbojas tieši uz aizsērējumu. Drošs lietošanai jebkura veida, arī plastmasas caurulēm. Īpašs vāks bērnu drošībai. Parocīga pudeles forma.
Ātrākais un efektīvākais risinājums - inovatīva formula atbrīvo caurules no visa veida aizsērējumiem un novērš aizsērējumus 5 minūšu laikā, vienlaikus likvidējot sliktas smakas. Nav nepatīkama amonjaka aromāta.

BĪSTAMI!
Satur Nātrija hipohlorītu. Nātrija hidroksīdu.
H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvoties no: iztukšotā iepakojuma mājsaimniecības atkritumu savākšanas vietā/ neizlietota satura - nododot to licenzētam bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumam saskaņā ar vietējo likumdošanu.
EUH 206 Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).

Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:TIRET
Valsts:Polija
Neto svars (g):590 g