Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

SOMAT mashine care trauku mazgājamai mašīnai,250ml

SOMAT mashine care trauku mazgājamai mašīnai,250ml

6,53€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 952247
EAN: 90003714
Iepakojumā: 8
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 13.09.2025
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Somat Intensive Machine Cleaner noņem kaļķakmens un taukvielu nosēdumus mašīnas iekšpusē, uz smidzinātāju svirām un filtra. Izmantojot šo līdzekli regulāri (reiiz 3 mēnešos), ir iespējams pagarināt jūsu trauku mazgāšanas mašīnas ekspluatācijas laiku. Izmantojot produktu, pārliecinieties, ka trauku mazgāšanas mašīnā nav trauku un mazgāšanas līdzekļu. Lai nodrošinātu regulāru apkopi un novērstu nosēdumu veidošanos, reizi mēnesī izmantojiet Somat mašīnas tīrīšanas maisiņus.
UZMANĪBU! H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:SOMAT
Valsts:Serbija
Neto svars (g):260 g